استخدام

 

استخدام :

استخدام پرسنل از طریق تکمیل این فورم امکان پذیر می باشد و این فورم بصورت کامل بایگانی می شود. فرصت هایی شغلی زیادی در این فورم معرفی شده است.nn
  • مثال : 02177509441
  • مثال:09196500129
  • مثال : 1360/03/07