مجید صفرزاده

مهندس مجید صفرزاده

مدیر عامل مجتمع آلتینای

 

متولد ۰۶/۰۶/۱۳۶۴

تحصیلات : کارشناسی مدیریت بازاریابی

گواهینامه ها :

مدرک بین المللی نظارت چاپ

مدرک بین المللی ccmp شبکه

سوابق کاری:

موسس و بنیانگذار مجمتع چاپ و تبلیغات آلیتنای و مدیریت و سازماندهی آن