ترام چیست

ترام چیست

ترام چیست

tram

ترام چیست : ترام در کلیه روشهای شــناخته شده چاپ مانند لترپرس و افســت مورد اســتفاده میباشــد.

چاپ گراوور در این زمینه استثناست.

شــیوه های ترامگــذاری بمنظور خلق درجه بندی های بصری مرتبط با فام رنگ( تبدیل تدریجی یک رنگ به رنگ دیگر ) مورد اســتفاده قرارمیگیرند.

مقادیر خاکســتری با نقاطی که دارای اندازه های متفاوت بــوده و از یک چیدمان منظم یا نامنظم ( تجمعی ) برخور دارند، ایجاد شده و از این فرآیند ترام ایجاد میشــود.

چشــم انسان شدت بازتابشهای مختلــف را با یکدیگر ترکیب می نماید که نتیجه آن ایجاد یک فام خاکستری یا هافتون درجه بندی شده است.
ترام کوچکترین واحد قابــل تماییز تصویر اســت که بتوان آن را بر روی تصویر چاپ شده مشاهده نمــود.

ترام ها در چاپ همچون گــره در تار و پود پارچه یا قالی هستند که موجب پدیدار شدن تصویرر میگردند.

به عبارت دیگر در یک تصویر سیاه و سفید، شبیه سازی و بازنمایی سایه روشــن های خاکستری، با چاپ شــماری از دات ها یا نقــاط کوچک و بزرگ انجــام میگیرد.

این نقاط کوچک با فواصل منظم یا نامنظم ( تجمعی ) در ســاختار شبکها چیده میشــوند که به آن شــبکه ترام یا ترام گفته میشود.

کاربرد تــرام

ترام معمولا” مربع شــکل اســت و با بزرگی و کوچکی خود ایجاد ســایه وروشــن می نماید.

اگر یــک تصویر ترام دار چاپ شــده در یک نشــریه را بــا ذره بین مخصوص چاپ ( لوپ ) مشــاهده کنید.

خواهید دید که هرتصویر به صورت مجموعه ای از نقطه هاســت که دربخشهای تاریک تر تصویر ، نقطه ها درشــت تر

و به هم نزدیکتر و در بخشهای روشن تصویر نقطه ها ریزتر و فاصله ی آنها از یکدیگر زیادتر است.

ترام خطوط ( Screen Ruling )

دریــک ترام گذاری متداول با فواصل متغیر نقاط، فاصله بین یــک میانگاه تا میانــگاه بعدی نقاط هافتون همیشــه یکســان اســت.

خطوط ترام بیانگر تعداد نقــاط هافتون موجــود در هر خــط از یک میانگاه به میانــگاه بعدی بر مبنای یک واحد طول است.

برای مثال
=Lcm خط بر سانتی متر
= Lpi خط بر اینچ
هرقــدر میزان نقــاط هافتون در یک واحد طول بیشــتر باشــد، ترام ظریف تــر و ریزتری به دســت خواهد آمد.

تاثیرگذاری ترام

تاثیــری که تــرام از لحاظ بصری ( بینایــی ) درتصاویر چاپی ایجاد میکند را به طور ساده میتوان با مبحث سایه و نیم سایه در فیزیک تطبیق داد.
رنگهــای نیــم ســایه ( هافتــن Halftone ) در چاپ معمولاً به صورت شبک های از نقاط ( ترام ) در اندازه های مختلف تشکیل شده اند.
این نقاط با اندازه های مختلف خود ، ایجاد ســایه روشن نمــوده و دامنــهای از رنگهای خاکســتری را به وجود می آورند.

هرگاه این دامنه فاقد تنوع خاکســتری باشــد و تنها از ســفید و مشــکی تشــکیل گردد تصویر دارای حداکثر کنتراست خواهد بود

و تنها شامل ترامهای ۱۰۰ مشکی می باشد که کوچکی و بزرگی آن تصویر را ایجاد می نماید.

ارتباط خطوط ترام با ورق چایی

خطوط ترام که به آن فراوانی یا نوسان ترام هم میگویند، میزان ظرافت و ریزی ترام را در زمان پردازش اطلاعات تصویرمشــخص میســازد.

انتخاب نوع خطوط ترام به فرایند چاپ مورد نظر و ســطح بسترر چاپ شونده یا ورق چاپی بستگی دارد.
ورق چاپی با ســطح زبرو خشــن به خطــوط ترام کمتر  ( حــدود ۴۵ خط بر ســانتی متر ) و ورق چاپی با ســطح ظریف

بیشتر بخوانید  سایز های کاغذ | A3 | A4 | A5 | A6 | B4 | B5 | سانتی متر | cm

و با کیفیت به ترام بیشتر ( حدود ۶۵ خط بر سانتی متر ) نیاز دارد.
ترام هــای بزرگ برای کاغذهای با کیفیت پایین ( ســطح خشن ) مانند کاغذ روزنامه مورد استفاده قرار میگیرد

و ترامهای ظریف برای کاغذهای با کیفیت بالا ( کاغذهای مورد استفاده در کارهای هنری ) استفاده میشود.

معمولا برای کاغذهای با کیفیت و مناســب برای کارهای هنری از شــبکه یا بافت ترامی معادل ۶۰ تا ۷۰ خطبر سانتی متر استفاده میکنیم

برای ماشینهای چاپ مدرن حتی چاپ ترامهای با شــبکه یا بافت ظریف تر نیز مشــکلی را ایجاد نمی نماید.
پس هر چه تعــداد خطوط ترام زیادتر باشــد ترام ریزتر و بــر عکس هر چــه تعداد خطوط ترام کمتر باشــد ترام درشت تر است.

تعداد خطوط سیاه ترام های معمولی بین ۲۰ تا ۸۰ در سانتی متر است . در چاپخانه انتخاب ترام بر حســب کاغذ یا مقوا می باشد.
درموردترام باید به نکات مختلفی اشاره شود که شناخت آنها در روند کار بسیار موثر است.

درصد ترام

در یک تصویر ، نقطه های ترام با شکل و اندازه های متفاوت شکل میگیرد .

همین امر باعث ایجاد روشنی و تیرگی در تصویر میشود.

در قسمتهای روشن تصویر، ترام ریزتر وفاصله ها بیشــتراست

اما درر قسمت های تیره، نقطه های ترام رشد کرده و درصد سیاهی افزایش می یابد.

پس میتوان گفت که درصد ترام به میزان سیاهی در هر قسمت از تصویر بستگی دارد.

اندازه

بــرای تصویرهــای مختلــف، بنا به روش چــاپ و نوع کاغذ ، از ترامهای مختلف اســتفاده میشــود.

این امر به تعـداد خطهای تـرام در ســانتیمتر یا اینچ بستگی دارد و در کیفیت و وضوح کار چاپی تأثیرگذار اســت .

طبیعی اســت که هر قدر تعداد خطهای ترام در یک سانتیمتر یا اینچ بیشتر شود تصویر از ظرافت و دقت بالاتری برخوردار خواهد شد.

کیفیت کاغذهای چاپی نیز در انتخاب ترام نقش دارد که به آن اشارهه خواهد شد.

زاویه ترام

کلیــه ترام گذارهای متــداول و متقارن از یک ســاختار منظم و با قاعده پیــروی میکنند.

هنگامی که دو تصویر ترام دار بر روی یکدیگر چاپ شده و زاویه ترام آنها یک روی هم خوردگی ایده آل نداشته باشد

میتواند موجب ایجاد پدیده ای بنام پیچازی شدگی شود.

بنابراین در چاپ چهار رنگ به بالا و استفاده از فناوریهای ترامگذاری متداول، باید برای جلوگیری از ایجاد

پدیده پیچازی شــدگی،هر یک از رنگهای مجزا در زاویه مشخصی نسبت به رنگ بعدی قرار گیرند.

پیچازی شدگی = ایجاد الگوی مختل
حداقل زاویه قابل توجه = ۴۵ درجه، قابل اســتفاده در یک فرآیند ترامگذاری استاندارد برای چاپ های

هافتون تک رنگ و در رنگ کلیدی تصویر وضعیت استاندارد زاویه ترام = صفر درجه، ۱۵ درجه، ۴۵ درجــه و ۷۵ درجه

در حالیکه زرد همیشــه دریک زاویه صفر درجه قرار میگیرد.
اختلاف ۳۰ درجــه بین زوایای ترام امری عادی اســت .ازآنجــا که ســه زاویــه ۳۰ درجه یک زاویــه ۹۰ درجه میســازد

ازاینرو رنگ چهارم بر روی یکی از زوایای موجود فعلی قرار میگیرد.

رنگ زرد اختلاف رنگیی اندکی با کاغذ سفید و رنگ های دیگر دارد، ترفند خاصــی در مورد نحوه قرارگیری آن بکار میرود.

بیشتر بخوانید  نور استاندارد چاپ

بدین معنــی که زرد با یــک زاویه ۱۵ درجه به نســبت مژنتا و سایان در زاویه ۹۰ درجه قرار داده میشود.

فناوری خروجی ترام

سیســتم های لیزری بــکار گرفته شــده در خروجی های دیجیتال امکان انتقال اطلاعات موجود

در صفحات چاپی بر روی پلیت چاپی را با دیجیتال بر روی فیلم یا مســتقیما با بهره گیری از یک پردازشگرر نقطهای تصویر  ( RIP ) را دارنــد.

کوچکترین واحد قابــل بازنمایی یا قابل عرضه یک سیســتم خروجی فیلم یا پلیت، پیکسل آن خروجی یا نقطــه ( Dot ) نامیده میشــود.

انــدازهی نقطه یا دات به رزولوشــن یا توان ریزنگاری (ظرافــت و ریزی بازده تولیدی) آن سیستم خروجی بستگی دارد.
با فرآیند نگاشــتی که ریزنــگاری آن معادل ۱۰۰ خط بر سانتیمتر باشد

یک ناحیه ۱۶ × ۱۶ سلولی با دامنه صفر تا ۱۰۰٪ برای هرنقطه ایجاد میشود.

بنابراین امکان ایجاد یــک ناحیه ۲۵۶ ســلولی برایی هرنقطه وجود داشــته که ازنظر بصری برای چشــم انسان کافی است.

تحت چنین شــرایطی یک سیســتم خروجی برای روشن و خاموش نمودن شــعاع لیزر بــرای کلیه نقاطی کــه

درناحیه ای به مســاحت یک ســانتی متر مربع قرار گرفته اند، در کل به ۰/۹۲۱ میکرون انرژی نیاز خواهد داشــت .

رزولوشــن یا قدرت ریزنگاری یک سیســتم خروجی بر مبنای نقطه بر اینچ یا dpi محاسبه میشود.

برای خطوط ترامی معادل ۶۰ خط بر سانتیمتر، طول لبه های یک نقطه ترام برابر است با ۱÷۶۰=۰/۰۱۶۶۶cm⇒۰/۱۶۶mm

شکل نقاط و ترامها ( داتها)

داتها میتوانند به شــکل گوناگــون و نقاط تماس متفاوت وجود داشته باشند

فناوری ترام گذاری

ترام گذاری به معنای تبدیل هر یک از رنگهای تفکیکی بــه عوامل قابل چاپ اســت.

دریک ترکیب رنگی متداول، واکنشهای افزایشی و کاهشی، هردو، به چشم انسان میرسند.

مقادیر ســایه روشنن میتوانند با اســتفاده از نقاط هافتون (نیم ســایه / نقطه ســایه) موجود در نقاط متغییر تصویر، بازنمایــی شــوند.

کاغذ ســفید موجب بازتابــش کامل شعاع های نور محیطی میشود، در نتیجه

نقاط هافتون بر حسب اندازه های متفاوت خود موجب جذب کم یا زیاد نور میشــوند.

مغزانسان از طریق چشم، نقاط چاپ شده تعداد سطوح خاکستری روی کاغذ را به نقاط مجزا در نظر نمی گیرد

بلکه آنها را به عنوان یک مقدار روشنایی باز تابیده میبیند.
شیوه های ترام گذاری به منظور خلق درجه بندیهای بصری مرتبط با فام رنگ (تبدیــل تدریجی یک رنگ به رنگ دیگر ) مورد اســتفاده قرار میگیرند.

مقادیر خاکســتری بــا نقاطی دارای اندازه های متفــاوت و برخوردار از یک چیدمان منظم به وجود می آید و از این فرآیند ترام ایجاد میشود.

چشــم انسان شــدت بازتابشهای مختلف را با یکدیگــرترکیب میکنــد

که نتیجه آن ایجــاد یک فام خاکستری یا هافتون درجه بندی شده است.

ترام گذاری متداول

به منظور چیدمان نقاط چاپی برای دســتیابی به همنشینی نقــاط و ایجــاد رنگهای ترکیبــی

از سیســتمهای نرم افزاری ترامگذاری اســتفاده میشــود.

در ادامه به روشهای رایج و متداول ترامگذاریی میپردازیم:

ترامگـذاری بـه تناسـب انـدازه نقاط ( AM)

دریــک ترامگــذاری متداول و هندســی، چیدمان نقاط هافتون مرتبط با رنگهای تشکیل دهنده کار در زوایای مشخصی صورت میگیرد.

این زوایا موجب تشکیل گل ترامهای قابل رویت میگردند.

بیشتر بخوانید  دانستنی های هولوگرام و کاربرد آن | چاپ هولوگرام | تحویل فوری

ترامگـذاری به تناسـب فراوانی نقاط ( FM)

در فناوری ترامگذاری FM نــه از گروه زاویه ها خبری هســت

و نه از الگوهای هم شکل به منظور توزیع رنگها در ایــن ترام گذاری

چیدمــان نقاط هافتــون به صورت تصادفــی یا تجمعی صورت میگیرد.

به همین دلیل نیز بــه این نوع ترامگذاری، ترام گذاری منظم شــده بر حســب

بسامد یا فرکانس نیز میگویند.

اندازه همه نقاط یکســان اســت. وضعیت و محل آنها متفاوت است.
معرفی انواع تصاویر گرافیکی بــه منظور کاربــرد هر چه بهتــر نرم افزارهــای گرافیکی ضرورت دارد

قبل از شــرح کاربرد آنهــا ابتدا به معرفی انواع تصاویر گرافیکی بپردازیم

تصویر خطی :
به تصاویر گرافیکی سیاه و سفید بدون سایه که به صورت خطی باشــد

لاین آرت ، کلیپ آرت یا وکتور میگویند.

همان طور که اشــاره شــده اســت، این تصویرها اعم از سیاه و ســفید و یا رنگی دارایی بیشــترین فاصله ما بین ســیاهی و سفیدی هستند .
تصویر نیم سایه :
به تصاویر ایجاد شــده به وســیله ی نقاطی بــا اندازه های

مختلف که باعث ایجاد سایه های پیوسته می شود

نیم سایه میگویند. این نقاط تنها به وســیله ی لــوپ، در تصاویر، قابل رؤیت می باشند.
به این گونــه تصویرها ترامه یا تــرام دار میگوییم که درکارهای چاپی کاربرد بسیار دارند.

کتاب ترام  تک رنگ :

کتاب ترام تک رنگ عبارت از کتابی است که در چاپ آن فقط از

یک رنگ اســتفاده شده

و تصاویر آن شامل دامنه ای از ترام های آن رنگ می باشــند.

بنابراین تصویر دارای تن های مختلف از شکل سفید تا مشکی خواهد بود.

صفحه های ترام تک رنگ که تلفیقی از متن و تصویر ترام در کنار یکدیگر می باشــند این مجموعه را تشکیل میدهند

و در بخش صفحه بندی، با توجه به نوع دستگاه چاپی که مورد اســتفاده قرار میگیــرد، فرم بندی همانند کتاب خطی صورت می پذیرد.
تصویر سایه ی پیوسته تصویرهایی نظیر نقاشی های آبرنگ که در آن سایه های رنگی بین طیف های تاریک و روشــن

بدون تقســیم به نقاط ریــز، به صورت پیوســته تغییر میکنــد به تصاویر سایه یی پیوسته مشــهورند.

این در حالی است که تصاویر ترامه از تعــداد زیادی نقاط ریز و تصاویر خطی از تعداد زیادی خطوط پرتشکیل شده اند.

کنتراسـت ( تضـاد رنگـی ) :

هــر گاه یک تصویر دارای حداکثر اختلاف بین ســیاه و ســفید باشــد دارای بالاترین تضاد رنگی است.

البته تصویرهای تــرام دار را نیز میتوان با کنتراســت های متفاوت به وجودآورد.

درواقع هرقدرفاصله ی تیره ترین تا روشــن ترین قســمت های یک تصویر بیشــتر باشد، از کنتراست بالاتری برخوردار خواهد بود.

 

جهت سفارش چاپ و لیتوگرافی یا دریافت راهنمایی توسط کارشناسان ما با شماره های زیر تماس حاصل نمائید.
02144230067
02177509441
02133963196
02166289976
09122877058

نویسنده : مجید صفرزاده

کلیه مطالب این مقاله به جهت بالابردن سطح علمی و آموزش رایگان برای عموم مردم و همکاران تهیه و تنظیم شده است .

هر گونه کپی برداری و یا چاپ آن بدون ذکر منبع و لینک مطلب غیر قانونی بوده و ممنوعیت شرعی و قانونی دارد و دارای پیگرد می باشد.

ترام چیست

ترام چیست

ترام چیست

ترام چیست

ترام چیست

ترام چیست

ترام چیست

170px Vierfarben www.altenay.com
300px CMYK screen angles www.altenay.com
Art 9 Bild 6 Rasterwinkel CMYK www.altenay.com
cmyk halftone dots 17307339 www.altenay.com
colers www.altenay.com 1 1
ترام چیست
images www.altenay.com 1 7
Rttyqevsad www.altenay.com
teram www.altenay.com
Tram Black www.altenay.com
tram www.altenay.com
www.altenay.com 1 1
www.altenay.com 2
www.altenay.com 3
ترام www.altenay.com

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید