تفاوت اصلی هولوگرام و هولوگرافی

تفاوت اصلی هولوگرام و هولوگرافی

تفاوت اصلی هولوگرام و هولوگرافی

اطلاعات مربوط به هر سه بند ثبت شده است و ناظر از تماشای هولوگرام پرماسیدن برجستگی در تصویر می‌کند.
حتی بیش از آنچه در استرئوسکوپی معمول است،در استرئوسکوپی را با تعبیری می‌شود پس کاذب نامید.
چون تنها از یک زاویه یعنی همان زاویه‌ای که دوربینها هنگام عکسبرداری ، مستقر بوده، می‌شود تصویر را نگریستن کرد.

در حالی که در هولوگرافی منظره بازسازی شده را از زوایای متعدد می‌توان رویت و ناظر با حرکت دادن راز خویش نشان برآمده از دویی منظر معین جابجایی روشن نسبت به هم در پرتو جابجایی ناظر را حس خواهد کرد.
فیلم هولوگرافی نما شده یا هولوگرام ، شباهتی به منظره اصلی یا موضوع اصلی ندارد.
هرگاه سوژه باره عکاسی ، صفحه‌ای هموار و منعکس کننده نور باشد، تصویر روی فیلم مجموعه‌ای از رشته‌های روشن و تاریک خواهد بود .
حال آنکه تصویر یک نقطه به چهره شماری دایره‌ هم مرکز خواهد بود
و در واقع هولوگرام یک منظره به شکل دوایر طایفه و صریح است که با پیچیدگی خاصی بر مجموعاً قرار گرفته‌اند .

نحوه ساخت هولوگرام

آنچه که ما بعنوان هولوگرام می بینیم ثبت یک تصویر طی یک فرآیند پیچیده اپتیکی است
که معمولا به وسیله روشنایی لیزر از راه دو فرآیند پراش نور و تداخل روشنایی به هستی می آید .
این فرآیند بدین صورت است که روشنایی لیزر بدست دست موزه اخص ای به دو باریکه روشنایی تقسیم میگردد
، یک باریکه به سمت صفحه استقامت منتقل میشود
که به آن پرتو مرجع می گوئیم و باریکه دیگر که اثر شی می باشد
پس از عبور ازشی مورد نظر جهت عکس برداری به سمت صفحه استحکام هدایت می شود .
این دو نشان در محل صفحه ثبات با هم تداخل میکنند .
در این پروسه هنگامی که قله های دو موج برهم منطبق می شوند ، شدت یا حوزه انرژی موج افزایش می یابد
و زمانی که چکاد و دره موج دوم تطبیق می کند ، چگالی تفریق می یابد .
تداخل سازنده وقتی رخ می دهد که هردو موج بطور هم فاز نسبت به هم به یک نقطه برسند
و تداخل ویرانگر هنگامی رخداد می افتد که امواج غیر هم فاز باشند .
از آنجائی که این الگوی ثبت شده شامل اطلاعات حوزه وفاز باریکه لغایت شی است
بنابراین تفاوت آشکاری با یک عکس معمولی را داشته و همین فرمایش موجب سه بعدی بنظر رسیدن تصویر هولوگرام می گردد .
هولوگرافی از عقیده ثبت اطلاعات مربوط به یک صحنه و چشم انداز بر روی فیلم ، به عکاسی شباهت دارد
اما شیوه‌ها و وسایل پیشه برای ایجاد تصویر همچون خویش مقادیر به دست آمده کاملا متفاوتند .
در عکاسی متعارف تصویری که از یک منظره و صحنه توسط می‌آید، چه عکس باشد یا اسلاید به هر حال تصویری است که نهایتا برپایی می‌شود.
بیشتر بخوانید  مونوگرام | طراحی لوگو | monogram | آرم | نشان | دانلود | طرح

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید